Selecteer een pagina

MORSSINKHOF GROEP

Milieu

Aan betonsteenproducten zitten verschillende voor- en nadelen. Betonsteenproducten zijn essentieel bij een goede infrastructuur, dienen als inrichting voor de openbare ruimte en zijn duurzaam, omdat ze lang meegaan. Bij het maken van het bindmiddel cement komt echter veel CO2 vrij wat een negatief effect heeft op de opwarming van de aarde. Daarnaast kan door reguliere verharding hemelwater minder makkelijk de ondergrond bereiken, waardoor er minder ruimte is voor begroeiing en afwatering.

Als leverancier van betonnen sierbestrating en betonproducten zijn we ons bewust van de positieve en negatieve impact die we hebben op het milieu. Daarom richten wij ons bij Morssinkhof Groep op drie pijlers die deze negatieve impact minimaliseren.

Ons elektraverbruik is volledig groen. In 2021 gebruikten we 6,7 GWh, wat deels opgewekt is door ons eigen zonnepark. Met ons zonnepark wekken we ongeveer 1,5 MWh op. Het resterende verbruik kopen we groen in bij Scholt Energy. Ons elektraverbruik is groen maar we blijven ons verbruik monitoren en reduceren waar mogelijk is. We hebben als doel om uiterlijk eind 2023 alle verlichting te hebben vervangen voor LED. Bij vervanging van machines gaan we altijd voor de meest duurzame keuze en we onderzoeken of we over kunnen gaan naar werkplekverwarming m.b.v. infraroodpanelen in plaats van ruimteverwarming.

Verminderen CO2 uitstoot

Wij geloven economisch gezond en rendabel te blijven door onze negatieve impact op het klimaat te verminderen en de energietransitie te stimuleren. Dit begint bij het inzichtelijk maken van onze footprint. Het figuur hieronder is een overzicht van de uitstoot in scope 1 en 2. Ruim 75% van onze uitstoot is afkomstig van ons gasverbruik.

Door ruimtes te verwarmen met ‘restwarmte’; warmte die vrijkomt bij het uithardingsproces van cement tot beton, is het gasverbruik omlaaggegaan. Maar wij doen nog veel meer; zo draaien we de verwarming een graadje lager, verwarmen we alleen ruimtes waar mensen zitten en zorgen tijdschakelaars ervoor dat de verwarming in de avonden en weekenden laag staat. Daarnaast hebben we de productielijn voor het aanbrengen van coatings ge-elektrificeert, dit heeft ons gasverbruik en onze uitstoot drastisch naar beneden gebracht.

  Ons wagenpark bestaat nu nog uit verschillende benzineauto’s, benzine-hybrides en vrachtwagens. De benzineauto’s worden gefaseerd vervangen voor benzine/hybride of volledige elektrische auto’s, wat betekent dat vanaf 2025 alle personenauto’s in het wagenpark benzine/hybride of elektrisch zijn.

  De CO2 uitstoot van diesel is voornamelijk afkomstig van onze vrachtwagens. Waar mogelijk tanken we HVO of bio diesel om onze uitstoot te minimaliseren en vullen we onze vrachtwagens voor minimaal 80% door de ritten te optimaliseren. Dit jaar hebben we 3 nieuwe vrachtwagens met de meest zuinige motor in hun klasse aangeschaft. Elektrische vrachtwagens zijn helaas nog niet mogelijk omdat onze vrachtwagens te zwaar zijn voor de huidige accupakketten. De ontwikkelingen van elektrische vrachtwagens gaat snel en houden we goed in de gaten.

  Duurzaam inkopen

  Door zoveel mogelijk duurzaam in te kopen verlagen wij de impact op mens, milieu en maatschappij. Met behulp van stakeholderanalyses en leveranciersbeoordelingen kunnen we ook onze leveranciers beoordelen en helpen met het verduurzamen van hun producten en diensten. Het doel is om duurzaamheid een integraal onderdeel te laten worden van het inkoopproces.

  Circulariteit

  Bij Morssinkhof Groep werken we toe naar een circulaire economie door zo min mogelijk afval te creëren. Circulariteit betekent dat alle grondstoffen worden gebruikt in het productieproces en dat de restproducten, de secundaire grondstoffen, weer worden gebruikt in dezelfde of andere producten. Bij Morssinkhof Groep hebben we gekeken waar we op het gebied van circulariteit de meeste impact kunnen maken en dat is bij het maken van betonproducten.

  BRL 11002 certificaat
  Het BRL 11002 certificaat maakt het mogelijk voor opdrachtgevers in de GWW-sector om makkelijker en beter betonnen infraproducten te toetsen. Producten met dit certificaat bestaan uit tenminste 15% circulaire grondstoffen en hebben een lage MKI-waarde* waardoor een lage CO2-footprint is gegarandeerd. Deze producten worden door Morssinkhof Infra vermarkt onder de naam: GRN+. Onze ecologische footprint verkleinen we niet alleen met het bovengenoemde standaardpercentage betonpuingranulaat. Een mooi voorbeeld van duurzame producten waarmee we als Morssinkhof Groep impact maken, zijn de door ons ontwikkelde en geproduceerde Bio Bound betonproducten. Behalve betongranulaat uit afgedankte betonproducten, een uitgekiend betonrecept en het toepassen van CO₂-besparend cement, verwerken we ook olifantsgras in onze Bio Bound producten. De eerste toepassing van deze hernieuwbare biobased toeslagmaterialen draagt ook bij aan een reductie van primaire toeslagmaterialen en heeft een gunstig effect op de CO2-footprint.

  Wij zijn lid van de vereniging BeST en zijn actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de BRL KL11002.

  *MKI-waarde
  De MKI-waarde (milieukostenindicator) vat letterlijk alle milieukosten in één cijfer samen. Bij de productie van beton zijn er verschillende milieueffecten relevant bij de beoordeling van hoe ‘duurzaam’ het beton is. De milieu-impact kan worden gemeten door het uitvoeren van een LCA, een levenscyclusanalyse. De MKI-waarde is een weergave van al deze soorten uitstoot uitgedrukt in één getal, namelijk: euro’s.

  Hergebruik van materialen bij Morssinkhof Groep

  Secundaire grondstoffen
  Bij het maken van betonproducten is cement nodig. Cement werkt als bindmiddel van verschillende grondstoffen, zoals zand, grind en water, om er uiteindelijk beton van te kunnen maken. Bij het maken van cement worden vaak veel kolen gebruikt om hoge temperaturen te bereiken, dit zorgt voor een hoge CO2 uitstoot. Om deze reden proberen wij zoveel mogelijk cement te vervangen door andere grondstoffen. Deze vulstoffen zijn vaak restproducten die vrijkomen bij een ander productieproces. Hoe minder cement wij gebruiken, hoe meer CO2 wij besparen in ons productieproces.

  Olifantsgras
  Eén van de alternatieve grondstoffen die we toepassen, is olifantsgras, een restproduct dat als vulmiddel wordt gebruikt in plaats van schaarse grondstoffen en de eigenschap heeft om bovenmatig veel CO₂ voor lange tijd op te slaan. Met de toepassing van olifantsgras als vulmiddel voor sommige van onze betonproducten kunnen we onze ecologische footprint verder verkleinen.

  Betonpuingranulaat
  Een andere grondstof die wordt gebruikt bij Morssinkhof Groep is betongranulaat. Betongranulaat wordt verkregen uit betonpuin, dat vrijkomt bij het slopen van constructies waar beton is toegepast. Waar mogelijk passen wij zoveel mogelijk betonpuingranulaat toe, ondanks dat er een beperkte hoeveelheid betonpuingranulaat beschikbaar is. In Nederland wordt namelijk zo’n vijf keer meer gebouwd dan dat er wordt gesloopt. De beperkte hoeveelheid puin die vrijkomt bij onze eigen (mis)productie brengen we volledig terug als grondstof in onze eigen productie.

  Het voordeel van bestratingsmaterialen, is dat het 100% hoogwaardig herbruikbaar is. Al het beton dat wordt verwerkt, kan na de gebruiksfase volledig opnieuw gebruikt worden. Voor bestratingsmaterialen is dit al sinds jaar en dag het geval, omdat het hier om een zeer schone ‘afvalstroom’ gaat. Voor constructief beton brengt 100% hergebruik extra inspanningen met zich mee. Zowel op het gebied van modulair ontwerpen als het beter scheiden van gemengd slooppuin, dit bevat naast beton namelijk ook vaak wapening, kozijnen, baksteen, gips, glas en fijne keramiek.

  Klimaatadaptie

  Met onze producten kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan de negatieve gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast of hittestress. Verschillende van onze producten zijn ideaal om deze twee risico’s te verkleinen.

  Waterdoorlatende- of passerende bestrating

  Hevige periodes van extreme regenval leiden in ons land steeds vaker tot een overbelast rioolstelsel, met wateroverlast als gevolg. Ecotop Geostone Aqua is speciaal ontwikkeld om regenwater zoveel mogelijk terug te geven aan de natuur op de plek waar het regenwater valt. Een andere oplossing is Ecotop-Priora Aqua die ervoor zorgt dat water langs de steen, via de ruime voegen, in de grond kan wegtrekken. Beide producten zorgen ervoor dat de grondwaterstand op peil blijft en het rioolstelsel wordt ontzien.

  Grasbetontegels
  Grasbetontegels staan vooral bekend als veiligheidsstrook langs de weg, om weggebruikers erop te attenderen dat ze te dichtbij de rand van de weg rijden. Het contact tussen de autobanden en de tegels zorgt voor een doordringend geluid en een duidelijk voelbare trilling, dit maakt de bestuurder alert zodat er bijgestuurd wordt. De grasbetontegels bij Morssinkhof bieden meer dan alleen een veiligheidsstrook. De tegels zijn zo ontworpen dat ze ideaal zijn voor terreinen waar verharding noodzakelijk is, met behoud van groen en afwaterende capaciteiten; bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Wanneer deze tegels aan elkaar worden gelegd, ontstaat er een opening tussen de tegels van 5 centimeter. Hierdoor vloeit regenwater eenvoudig weg naar de bodem en krijgt groen alle kans om tussen de open ruimtes te groeien.

  Daarnaast hebben we tegels ontwikkeld die wel helpen bij de signalering, maar niet het geluid produceren. In tegenstelling tot traditionele grasbetontegels, zijn de open ruimtes bij grasbeton type M (Meander) niet rond maar golvend van vorm. De meanderende vorm wordt bij verwerking in de lengterichting naast het asfalt geplaatst. Dankzij de bijzondere vorm van de open ruimtes blijft de signaleringsfunctie van het grasbeton naar de bestuurder intact, met een geluidsreductie van 13 dB (bij snelheden van 50 tot 80 km/uur). Voor omwonenden wordt geluidshinder hiermee drastisch gereduceerd. Grasbeton type M (Meander) is ontwikkeld in samenwerking met Universiteit Twente.